Předškolní přípravka: Morfologicko-syntaktická jazyková rovina

Pokračujeme v oblasti jazykových rovin a v dnešním příspěvku do Předškolní přípravky se zaměříme na morfologicko-syntaktickou rovinu.

Morfologicko-syntaktická jazyková rovina se zabývá studiem vnitřní struktury slov a jejich uspořádáním ve větách v rámci jazyka. Morfologie se zaměřuje na významovou a gramatickou strukturu slov, včetně jejich kořenů, předpon, přípon a flexe. Syntax se pak zabývá pravidly a strukturami, podle kterých jsou slova uspořádána ve větách, a vztahy mezi jednotlivými slovy v rámci věty. Morfologicko-syntaktická rovina je klíčová pro porozumění gramatickým pravidlům a strukturám jazyka a hraje důležitou roli při formování správného a srozumitelného vyjadřování.

K rozvoji této roviny můžeme využít různé hry a aktivity jako například:

Čtení knih: Při čtení knih můžeme klást důraz na různorodost slov a strukturu vět.

Předčítání a opakování: Počáteční fáze učení jazyka může být podpořena opakováním slov a vět. Můžeme požádat děti, aby po nás opakovaly slova nebo věty, což posiluje jejich schopnost správně reprodukovat gramatické struktury.

Malované čtení: Doplňování slov do čteného příběhu dospělou osobou rozvíjí u dětí schopnost správného skloňování a časování. Dále také podporuje schopnost naslouchání, vnímání souvislostí, slouží jako předčtenářský trénink jazykových dovedností. Dodatečnými cílenými otázkami můžeme také rozvíjet porozumění, schopnost vyvozování či třeba fantazii.

Hry se slovy: Aktivity jako hádanky, hádání slov, skládání básniček nebo vymýšlení příběhů s určitými slovními požadavky posilují dětskou schopnost manipulovat se slovy a porozumět jejich struktuře.

Kladení otevřených otázek: Podporování dětí k formulování vlastních odpovědí a diskuzí nad jejich zněním rozvíjí syntaktické dovednosti a schopnost správně strukturovat věty.

Dějová posloupnost: Hry nebo aktivity, které zahrnují sekvencování událostí za pomoci obrázků, pomáhají dětem porozumět pořadí a struktuře příběhu. Rodiče mohou povzbuzovat děti, aby vyprávěly příběhy nebo popisovaly události podle jejich správného pořadí.

Tvoření množného a jednotného čísla za pomocí obrázků: S obrázky různých předmětů nebo postav mohou rodiče dětem ukázat a následně procvičovat rozdíly mezi množným a jednotným číslem. S pomocí obrázků různých předmětů mohou nenásilnou formou učit děti také rozpoznávat, zda jsou podstatná jména mužského, ženského nebo středního rodu.

Tvoření vět ze zadaných slov: Můžeme dětem poskytnout soubor slov a požádat je, aby z těchto slov vytvořily věty. To posiluje jejich schopnost správně strukturovat věty a porozumět gramatickým pravidlům díky jejich aktivnímu procvičování v praktických aktivitách.

Obrázky s činnostmi realizovanými v průběhu dne: Popisování obrázků různých činností, které se opakované odehrávají během dne, může pomoci dětem rozvíjet nejen slovní zásobu a také i porozumění syntaktické struktuře vět popisujících tyto aktivity.

Hra na „poslední větu“: Začneme příběh nebo větu a necháme děti dokončit poslední část.

Dramatické hry: Předstírejte společně různé situace a role a nechte děti komunikovat a vyjadřovat se nejen za sebe ale i za různé další postavy.

Zpěv a hudební aktivity: Zpívání písniček s texty obsahujícími různé gramatické struktury je zábavný způsob, jak posilovat jazykové dovednosti dětí.

Vyprávění vlastních zážitků a tvoření příběhů: Povzbuzujte děti, aby vytvářely své vlastní příběhy nebo vyprávěly o svých zážitcích. Pomocí obrázků nebo hraček mohou vizuálně ilustrovat své příběhy.

MALOVANÉ ČTENÍ

DĚJOVÁ POSLOUPNOST

TVOŘENÍ VĚT ZE ZADANÝCH SLOV

Tatínek – opravovat – auto (Tatínek opravuje auto.)

Babička – šít – svetr (Babička šije svetr.)

Holčička – hrát – panenka (Holčička si hraje s panenkou.)

Opice – lézt – strom (Opice leze na strom/po stromě.)

Maminka – vařit – večeře (Maminka vaří večeři.)

Děti – jít – škola (Děti jdou do školy.)

OBRÁZKY OSOB

OBRÁZKY S ČINNOSTMI REALIZOVANÝMI BĚHEM DNE

MNOŽNÉ A JEDNOTNÉ ČÍSLO, VZORY A RODY PODSTATNÝCH JMEN

Komentáře
  • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek