Předškolní přípravka: Foneticko-fonologická jazyková rovina

Foneticko-fonologická jazyková rovina se zabývá zvukovými stránkami jazyka. Fonetika se zaměřuje na fyzikální vlastnosti zvuků produkovaných lidskou řečí a jejich akustické vlastnosti, zatímco fonologie zkoumá systém zvukových jednotek v jazyce a jejich vztahy, včetně fonémů, slabik, důrazu a intonace. Tato rovina jazyka je zásadní pro porozumění a správnou reprodukci zvuků, slov a vět v daném jazyce.

Hry s hláskami: Hrajte hry, které zaměřují pozornost dětí na různé hlásky v jazyce. Například hra, ve které děti hledají v místnosti předměty začínající na určitou hlásku.

Rýmování: Provádějte různé aktivity, které podporují pochopení rýmování a hledání rýmů. To může zahrnovat čtení rýmovaných knih, hraní hry na hledání slov s podobnými zvuky nebo tvoření vlastních básní.

Písně a pohybové hry: Zpívejte písničky, které obsahují opakování zvuků a rytmické prvky. Doprovoďte je pohybovými hrami, jako je tanec nebo pantomima, které pomáhají dětem vnímat rytmus a melodii slov.

Hra s hláskováním: Předveďte dětem hru, ve které se slova rozdělí na jednotlivé hlásky a děti je potom skládají zpět dohromady. Tato hra pomáhá dětem porozumět stavbě slov a rozpoznávat jednotlivé hlásky.

Zvukové hry: Použijte různé hudební nástroje a předměty, které vydávají různé zvuky, a nechte děti je identifikovat a nazývat. To posiluje jejich schopnost rozpoznávat a pojmenovávat zvuky.

Kroužky s hláskami: Vytvořte kroužky s různými hláskami a nechte děti tvořit slova nebo jména začínající na tyto hlásky.

Hra na hledání rýmů: Zadejte dětem slova a nechte je hledat další slova, která s nimi rýmují.

Příběhy se zvukovými efekty: Vyprávějte dětem příběhy a používejte zvukové efekty nebo napodobujte různé zvuky v příběhu. To pomáhá dětem vnímat a rozumět různým zvukům a zvukovým aspektům jazyka.

Hra na „sluchové páry“: Zahrňte do hry s dětmi hledání „sluchových párů“, kdy budou hledat slova, která začínají nebo končí na stejný zvuk. Tato hra posiluje schopnost dětí rozpoznávat podobné zvukové vzory v jazyce.

Rozpočitadla: Použijte rozpočitadla jako nástroj pro procvičování foneticko-fonologické roviny. Rozpočitadla pomáhají dětem rozvíjet jejich schopnost sledovat zvuky a rytmus jazyka.

Sluchové pexeso: „Pexeso pro uši“ učí děti pozorně naslouchat, soustředit se na jeden zvuk a zapamatovat si ho. Při hře dítě rozvíjí své sluchové vnímání a sluchovou paměť, což je důležité při rozlišování foneticky podobných hlásek. Vyrobíte si ho jednoduše, například za použití prázdných obalů od hraček v kindervajíčkách, které naplníte různými předměty a surovinami (kancelářské sponky, čočka, rýže atd.). Cílem hry je hledat dvojice, tak jak u klasického pexesa, zde ale pouze za použití sluchu.

Situační obrázky: Ukazujte dětem obrázky různých situací a povzbuzujte je, aby vyprávěly příběhy nebo popisovaly, co se děje na obrázku.

Obrázky s různě slabičnými slovy: Použijte obrázky, které obsahují slova s různým počtem slabik, a nechte děti pojmenovávat tyto obrázky nahlas. Slabiky můžete i například vytleskávat.

Zvukové karty: Vytvořte sadu karet s různými zvuky (například zvuky zvířat, přírodní zvuky, zvuky dopravních prostředků) a nechte děti uhodnout, o jaký zvuk jde. Tato hra posiluje jejich schopnost rozpoznávat a identifikovat různé zvuky v jejich prostředí.

Hra na „odposlech a opakování“: Přehrávejte dětem krátké zvukové nahrávky obsahující slova nebo věty a nechte je opakovat po vás. Tato hra posiluje jejich schopnost rozlišovat a reprodukovat různé zvuky a intonace v jazyce.

ROZPOČÍTADLA

Liška, šiška, pampeliška, zabloudila v lese myška. Ten, ten, ten, vyvede ji ven.

Žížalička lezla líně dokolečka po pěšině.
Lezla, lezla, ta si dala. Na uzel si zavázala.
Kdo ten uzel rozváže, na toho prst ukáže.

Stál sněhulák na šišato,
kdo ho stavěl, může za to.
Bum, sněhulák spad,
budem počítat.
Jedna, dvě, tři, tys to byl,
tys to špatně postavil.

OBRÁZKY SE SLOVY – 1SLABIČNÉ – 2SLABIČNÉ – 3 SLABIČNÉ – 4 SLABIČNÉ

Komentáře
  • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek