Předškolní přípravka: Hry pro rozvoj komunikativních schopností dětí

Pro dnešní příspěvek do rubriky Předškolní přípravka jsem se rozhodla vám představit a zhodnotit dvě didaktické hry z knihy Komunikace dětí předškolního věku od I. Bytešníkové. Hry by měly být zaměřené na rozvoj komunikativních schopností u dětí.

A dále jako třetí hru uvedu svoji vlastní hru, kterou jsem se snažila vymyslet tak, aby byla pro děti zajímavá a atraktivní, ale také aby zároveň rozvíjela jejich komunikativní schopnosti.

H r y   z   k n i h y   K o m u n i k a c e   d ě t í   p ř e d š k o l n í h o   v ě k u

Vláček

Pomůcky:

 • Vláček s vagóny a dvě sady obrázků (jedna sada obsahuje obrázky, jejichž názvy začínají na hlásku š, druhá sada obsahuje obrázky v jejichž názvu se hláska š nevyskytuje).
 • První set obrázků – šátek, šití, šála, šiška, šaty, šípky, šachy, šunka, šíp…
 • Druhý set obrázků – vana, houba, míč, čepice, rukavice, ryba, les, chléb, květina…

Postup:

 • Postupujeme tak, že si nejdříve připravíme vláček (lokomotivu s vagóny). Dítě motivujeme tím, že vláček přijíždí do stanice a vydává zvuk šššš šššš šššš. Vláček si přijel pro věci, jejichž názvy začínají na hlásku š. Zeptáme se dítěte, zda je ochotno pomoci panu strojvedoucímu naložit plný vagón těchto věcí. Před dítě předložíme oba dva sety obrázků. Dítě má za úkol vybrat obrázky, jejichž názvy začínají na hlásku š a vložit je do vagónu.

Moje zhodnocení:

 • Myslím si, že tato hra je pro rozvoj komunikačních schopností určitě vhodná. U dětí rozvíjí konkrétně sluchové vnímání a sluchovou diferenciaci.
 • Ze začátku je určitě vhodné dělat aktivitu společně s dítětem a kontrolovat ho. Je důležité, aby dítě vždy danou kartičku pojmenovalo nahlas, a ne pouze v duchu. Musíme si také dát pozor na to, jestli dítě danou věc pojmenuje správně, aby nedocházelo k záměnám jako je například míč x balón.
 • Dále také musíme dbát na správnou výslovnost jednotlivých slov. Pokud by dítě mělo nějakou vadu řeči, tak by pro něho tato aktivita mohla být náročná a matoucí. V tomto případě by bylo vhodné zvolit například vyhledávání slov s jinou hláskou (viz. možné obměny hry – stanice).
 • Pozor bychom si také měli dát na počet obrázků. Nemělo by jich být příliš moc, aby dítě neztratilo motivaci k dokončení úkolu. A dále také i na věk dítěte. Tato aktivita je určitě vhodná až pro starší, předškolní děti.
 • Postupně, pokud by už dítě nepotřebovalo náš dozor a pomoc, tak by bylo možné kartičky s obrázky z druhé strany podlepit červeným a zeleným papírem. A dítě by si tak správnost zařazení dané kartičky mohlo otočením zkontrolovat samo.
 • Možné obměny:
  • Slova, která má dítě vyhledat, nemusí pouze začínat na hlásku š, ale mohou ji pouze obsahovat.
  • Další možná varianta by mohla být vyhledávání i jiných hlásek než š. Mohli bychom si například společně s dítětem vytvořit různé stanice, které by byly pojmenované podle jednotlivých hlásek. Například ve stanici M by úkolem dítěte bylo vyhledat a naložit na vagón všechny kartičky s věcmi, které začínají nebo obsahují hlásku m.

Na návštěvě v zoologické zahradě jsme viděli…

Postup:

 • Rodič motivuje děti vyprávěním o zážitcích, které mají ze společné návštěvy zoologické zahrady. Úkolem dětí je postupně rozšiřovat větu. Vždy jedno dítě nejdříve zopakuje první část věty a poté doplňuje další slova.
 • „Na návštěvě v zoologické zahradě jsme viděli slona.“, „Na návštěvě v zoologické zahradě jsme viděli slona a žirafu.“, „Na návštěvě v zoologické zahradě jsme viděli slona, žirafu a opici.“
 • Při doplňování nových pojmů se rodič střídá s dítětem. Během tréninku sledujeme počet pojmů, které si dítě zapamatuje.
 • Cvičení může mít celou řadu variant
  • „V obchodě jsme koupili…“
  • „V lese žije…“
  • „Červenou barvu má jahoda a…“
  • „Máme rádi čokoládu a…“
  • „Maminka uvařila…“

Moje zhodnocení:

 • Myslím si, že tato aktivita je taktéž pro rozvoj komunikativních schopností vhodná. Jejím cílem je rozvoj sluchové percepce, sluchové paměti a slovní zásoby.
 • Důležitá je určitě volba tématu, které je vhodné zvolit tak, aby děti zaujalo a chtěly se do hry zapojit.
 • Dále je také nutné předem promyslet, zdali děti mají k danému tématu dostatečnou slovní zásobu. A volit témata, která jsou jim blízká a se kterými se mohou běžně setkat. Později mohou témata vymýšlet i samy děti, podle toho, co je zrovna zajímá.
 • Ze začátku můžeme také zkusit větu opakovat vždy s dítětem, pokud by mělo problémy se zapamatováním jednotlivých slov. Tímto bychom podpořili jeho motivaci a předcházeli zklamání.
 • Stejně jako první hra, je i tato vhodná spíše pro starší děti. V případě menších dětí by se dala hra variovat například tak, že by se mohl omezit konečný počet slov například na čtyři. A postupně by se dal v případě zlepšení navyšovat. U menších dětí by se také dalo využít obrázků jako opory. Dítě by už sice netrénovalo svou sluchovou paměť, ale stále by docházelo k rozvoji slovní zásoby.
 • Možné obměny:
  • Hru nemusí hrát pouze dítě a dospělý, ale může ji hrát i více dětí, které sedí například v kroužku na koberci.
  • Další možná obměna a ztížený hry by mohlo být zadání, že následující slovo musí vždy začínat na poslední písmenko slova předchozího (variace na slovní fotbal).
  • Pro starší děti, už spíše asi školního věku, by se hra dala ztížit variací zaměřenou na rýmy či slabiky. Úkolem dětí by bylo vymyslet slova, která mají stejný počet slabik nebo se s přechozím slovem rýmují.

Vlastní zkušenosti:

 • Já osobně znám obdobu této hry pod názvem „Přijela tetička z Ameriky a přivezla nám…“
 • Z mé zkušenosti je hra u dětí velmi oblíbená. Její výhodou je také i to, že se dá hrát téměř kdekoliv. Například při čekání na autobus na zastávce. Nejsou k ní potřeba žádné pomůcky a děti se u ní zabaví a zklidní, protože se musí soustředit na to, co kdo říká.

V l a s t n í   d i d a k t i c k á   h r a

Písmenkový boj

Pomůcky:

 • Sada kartiček s obrázky.

Postup:

 • Kartičky zamícháme a každý z hráčů si vezme jednu polovinu kartiček. Následně hráči obrací vždy svoji horní kartu z balíčku na odpočet 1, 2, 3. Pokud obrázky na obou kartičkách začínají na stejné písmenko, tak si hráč, který si to uvědomí jako první, bere obě karty.
 • Pokud nezačínají na stejné písmeno, tak karty zůstávají ležet na stole a obrací se další dvojice. Při dalších pokusech se při shodnosti počátečních písmen berou i všechny případné karty pod aktuální dvojicí, které neměly shodné počáteční písmeno a zůstaly ležet na stole.
 • Vyhrává ten, komu dojdou jako prvnímu karty.

Moje zhodnocení:

 • Tato hra je vlastně variací na karetní hru válka, akorát v tomto případě nerozhoduje vyšší počet, ale stejné počáteční písmeno.
 • Hra válka je u dětí velmi oblíbená, proto si myslím, že i tato její modifikace by mohla děti zaujmout.
 • Hra je podle mě vhodná především pro starší děti, které už nemají problém s určováním počátečních písmen. Ze začátku je určitě vhodný i dozor dospělého, který dohlídne na to, zdali děti správně daná slova vyslovují a zdali dokáží správně určit jejich počáteční písmena.
 • Hrozí tu samozřejmě riziko, že děti danou věc na obrázku pojmenují jinak. Proto bych zavedla pravidlo, že děti vždy po tom, co si vezmou karty k sobě, s tím, že začínají na stejné písmeno, musí protihráči říct název věcí z obou kartiček. Dojde tím pádem ke kontrole, zdali hráč správně určil počáteční písmena slov.
Komentáře
 • Přečtěte si nové číslo časopisu Krajánek